"ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ สสอ.เชียงกลาง"      

 "ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์" สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน เป็นอีกช่องทางในการส่งเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์, ข้อเสนอแนะ, ข้อคิดเห็น ไปยังสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเชียงกลางโดยตรง เพื่อความรวดเร็วในการรับทราบปัญหา สามารถนำเรื่องที่ได้รับแจ้ง ไปดำเนินการได้อย่างรวดเร็ว โดยจะมีการติดตามโดยเจ้าหน้าที่ มิให้เกิดความล่าช้าในการแก้ไขปัญหา เพื่อประโยชน์ของทุกภาคส่วน...

ข้อมูลประกอบการร้องเรียนcaptcha
Powered by BreezingForms