ข้อมูลทั่วไป

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเชียงกลาง อ.เชียงกลาง จ.น่าน

สสอ2

map chiangklang 

  • ข้อมูลด้านสาธารณสุขของอำเภอเชียงกลาง  จังหวัดน่าน

 1. สถานบริการสถานสังกัดกระทรวงสาธารณสุขในอำเภอเชียงกลาง ปีงบประมาณ 2560

          1.1 โรงพยาบาลเชียงกลาง  ขนาด 1/30 (F2)      จำนวน     1     แห่ง

          1.2 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล                จำนวน      8    แห่ง

                1) รพ.สต.บ้านงิ้ว
                2) รพ.สต.บ้านชี
                3) รพ.สต.บ้านส้อ       
                4) รพ.สต.เปือ
                5) รพ.สต.พระธาตุ
                6) รพ.สต.พญาแก้ว
                7) รพ.สต.เชียงคาน
                8) รพ.สต.พระพุทธบาท

          1.3 สถานบริการสาธารณสุขชุมชน                 จำนวน       1     แห่ง
                1) สสช.บ้านผาน้ำย้อย

   2. สถานบริการเอกชน (คลินิกทุกประเภท)

          2.1 ประเภทคลินิกที่ไม่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน

                   -สาขาเวชกรรม                                   จำนวน        2    แห่ง

                   -สาขาทันตกรรม                                 จำนวน        1    แห่ง

                   -สาขาการพยาบาลและการผดุงครรภ์    จำนวน        1    แห่ง

          2.2 ร้ายขายยาแผนปัจจุบัน                           จำนวน        4    แห่ง

          2.3 สถานบริการนวดเพื่อสุขภาพ                   จำนวน        1    แห่ง

 3. ข้อมูลประชากร

สถานบริการ

ชาย (คน)

หญิง (คน)

รวม (คน)

จำนวน
หลังคาเรือน

จำนวน
หมู่บ้าน

รพ.สต.บ้านงิ้ว

820

805

1625

474

3

รพ.สต.เปือ

2409

2558

4967

1337

10

รพ.สต.เชียงคาน

864

861

1,725

488

5

รพ.สต.พระธาตุ

1856

1848

3705

1090

10

รพ.สต.บ้านส้อ

1072

1044

2116

539

4

รพ.สต.บ้านชี

1125

1131

2256

591

5

สสช.บ้านผาน้ำย้อย

263

261

524

139

1

รพ.สต.พญาแก้ว

700

734

1534

436

4

รพ.สต.พระพุทธบาท

2,595

2,665

5260

1,413

10

รพ.เชียงกลาง

2355

2418

4773

1,423

7

รวม

12203

12477

24780

6840

59

    

อ่าน 4244 ครั้ง