นโยบายและยุทธศาสตร์

นโยบายและยุทธศาสตร์ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเชียงกลาง

    กำหนดตามเป้าหมายกระทรวงสาธารณสุขคือ  “ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข ระบบสุขภาพมีความยั่งยืน”  ภายใต้การพัฒนาความเป็นเลิศใน 4 ด้าน ประกอบด้วย 23 แผนงาน/โครงการ คือ

  1. ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP & P Excellence) ประกอบด้วย 12 แผนงาน/โครงการ
  2. ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence) ประกอบด้วย 7 แผน/โครงการ
  3. ด้านบุคลากรเป็นเลิศ (People Excellence) ประกอบด้วย 1 แผน/โครงการ
  4. บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมมาภิบาล (Governance Excellence) ประกอบด้วย 3 แผนงาน/โครงการ
อ่าน 1738 ครั้ง