วันพฤหัสบดี, 15 สิงหาคม 2019 16:30

ประกาศจังหวัดน่าน เรื่องรายชื่อข้าราชการพลเรือนสามัญ ผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก

เขียนโดย...

ตามที่จังหวัดน่าน มีประกาศจังหวัดน่าน ลงวันที่ 13  สิงหาคม  2562 เรื่อง รายชื่อข้าราชการพลเรือนสามัญ ผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก  รอบ 1 เมษายน  2562    สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเชียงกลาง จึงขอเผยแพร่ประกาศดังกล่าว บนเว็บไซต์สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเชียงกลาง(www.sasukchiangklang.com) และขอปิดประกาศบนบอร์ดประชาสัมพันธ์อีกทางหนึ่งด้วย

อ่าน 182 ครั้ง