วันอังคาร, 02 กรกฎาคม 2019 12:01

การประกาศรายชื่อข้าราชการพลเรือนสามัญ ผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่น ดีมาก

เขียนโดย...

เรียน สาธารณสุขอำเภอเชียงกลาง

                   ตามหนังสือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน ที่ นน 0032.005/3494 ลงวันที่ 25 มิถุนายน 2562 เรื่อง การประกาศรายชื่อข้าราชการพลเรือนสามัญผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่น ดีมาก รอบ 1/2562 (ตุลาคม 2561 – มีนาคม 2562 ) ชี้แจงเรื่องไม่สามารถประกาศรายชื่อข้าราชการพลเรือนสามัญผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่น ดีมาก รอบ 1/2562 (ตุลาคม 2561 – มีนาคม 2562) เนื่องด้วยเอกสารฯ ดังกล่าวอยู่ระหว่างการดำเนินการประเมินผลยังไม่แล้วเสร็จ นั้น

                   ในการนี้ เพื่อให้การดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ในส่วน ดัชนีความพร้อมรับผิด ตัวชี้วัดที่ 4 การดำเนินงานตามภารกิจ เป็นไปตามเกณฑ์การประเมินของ “แบบสำรวจหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence – Based)” สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเชียงกลาง พิจารณาแล้ว เห็นควรแจ้งเวียนให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานและหน่วยบริการในสังกัดทุกท่านทราบ พร้อมทั้งให้นำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเชียงกลาง (www.sasukchiangklang.com) และขออนุญาตปิดประกาศบนบอร์ดประชาสัมพันธ์อีกทางหนึ่งด้วย

                 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

อ่าน 195 ครั้ง