วันอังคาร, 11 กุมภาพันธ์ 2020 11:40

เผยแพร่ชุดสำเนาเอกสารการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง สสอ.เชียงกลาง

เขียนโดย...

ในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 3 โครงการ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเชียงกลาง มิได้จัดทำและประกาศเผยแพร่แผนในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง เนื่องจากอยู่ในข้อยกเว้นตามมาตรา 11 แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560   แต่เพื่อให้การดำเนินงานเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นไปตามระเบียบฯ ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง   มีความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้  งานพัสดุฯ จึงขออนุมัตินำเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง ทั้งสามโครงการ   ขึ้นเว็บไซด์ของหน่วยงาน เพื่อเผยแพร่ขั้นตอนการจัดซื้อให้เป็นที่เปิดเผย ต่อไป

อ่าน 95 ครั้ง