สุธี ปรมสุข

สุธี ปรมสุข

วันเสาร์, 30 มิถุนายน 2018 16:24

ระบบการตอบสนองข้อร้องเรียน

     สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเชียงกลาง ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการคอร์รัปชั่น ภายใต้แนวคิด "คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต (Zero Tolerance)"

เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเปือ อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน

Page 29 of 30