สุธี ปรมสุข

สุธี ปรมสุข

เรียน  สาธารณสุขอำเภอเชียงกลาง

                ด้วยงานพัสดุ  สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเชียงกลาง  ได้จัดทำรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มิถุนายน  2562 (แบบ สขร.1)   เพื่อปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ    พ.ศ. 2560   ให้รายงานให้ผู้บริหารและประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานภาครัฐ    และตามมาตรฐานความโปร่งใสในการจัดหาพัสดุ (การจัดซื้อจัดจ้าง)   กำหนดให้ทุกหน่วยจัดซื้อ มีการเผยแพร่บันทึกรายละเอียดและขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเป็นระบบและสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน นั้น

                   ในการนี้ งานพัสดุ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเชียงกลาง ขอรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มิถุนายน  2562    และขออนุมัติเผยแพร่ข้อมูล

                                   

                                                                                                          (นายสุวิทย์ ไชยวิโน)

                                                                                                 นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

                                                                          ความเห็นสาธารณสุขอำเภอเชียงกลาง

                                                                                       ชอบ / ดำเนินการ

Page 19 of 30