สุธี ปรมสุข

สุธี ปรมสุข

เรียน  สาธารณสุขอำเภอเชียงกลาง

                ด้วยงานพัสดุ  สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเชียงกลาง  ได้จัดทำรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มิถุนายน  2562 (แบบ สขร.1)   เพื่อปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ    พ.ศ. 2560   ให้รายงานให้ผู้บริหารและประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานภาครัฐ    และตามมาตรฐานความโปร่งใสในการจัดหาพัสดุ (การจัดซื้อจัดจ้าง)   กำหนดให้ทุกหน่วยจัดซื้อ มีการเผยแพร่บันทึกรายละเอียดและขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเป็นระบบและสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน นั้น

                   ในการนี้ งานพัสดุ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเชียงกลาง ขอรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มิถุนายน  2562    และขออนุมัติเผยแพร่ข้อมูล

                                   

                                                                                                          (นายสุวิทย์ ไชยวิโน)

                                                                                                 นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

                                                                          ความเห็นสาธารณสุขอำเภอเชียงกลาง

                                                                                       ชอบ / ดำเนินการ

เรียน สาธารณสุขอำเภอเชียงกลาง

                   ตามหนังสือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน ที่ นน 0032.005/3494 ลงวันที่ 25 มิถุนายน 2562 เรื่อง การประกาศรายชื่อข้าราชการพลเรือนสามัญผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่น ดีมาก รอบ 1/2562 (ตุลาคม 2561 – มีนาคม 2562 ) ชี้แจงเรื่องไม่สามารถประกาศรายชื่อข้าราชการพลเรือนสามัญผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่น ดีมาก รอบ 1/2562 (ตุลาคม 2561 – มีนาคม 2562) เนื่องด้วยเอกสารฯ ดังกล่าวอยู่ระหว่างการดำเนินการประเมินผลยังไม่แล้วเสร็จ นั้น

                   ในการนี้ เพื่อให้การดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ในส่วน ดัชนีความพร้อมรับผิด ตัวชี้วัดที่ 4 การดำเนินงานตามภารกิจ เป็นไปตามเกณฑ์การประเมินของ “แบบสำรวจหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence – Based)” สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเชียงกลาง พิจารณาแล้ว เห็นควรแจ้งเวียนให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานและหน่วยบริการในสังกัดทุกท่านทราบ พร้อมทั้งให้นำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเชียงกลาง (www.sasukchiangklang.com) และขออนุญาตปิดประกาศบนบอร์ดประชาสัมพันธ์อีกทางหนึ่งด้วย

                 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

วันเสาร์, 22 มิถุนายน 2019 19:50

เอกสารการเผยแพร่

Page 1 of 12