เจ้าหน้าที่ สสอ.

 รายชื่อเจ้าหน้าที่ สสอ.เชียงกลาง
 ลำดับ    ชื่อ-สกุล     ตำแหน่ง 
1  นายชูชีพ ปัญญานะ   สาธารณสุขอำเภอเชียงกลาง
 2  นายสุวิทย์ ไชยวิโน   นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
 3  นายวินัย อุทัย   นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
 4  นางสุธี ปรมสุข  เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน
 5  นายเกรียงศักดิ์ ฝายนันทะ  นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
 6  นายนิทัศน์ อินทำ   พนักงานทั่วไป
7 นางธัญญรัตน์ สุทธการ   พนักงานทั่วไป
อ่าน 80 ครั้ง